Personvern

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I

 LØRENHAGEN EIERSEKSJONSSAMEIE

I forbindelse med drift av sameiet behandler styret personopplysninger om seksjonseiere, andre beboere, ansatte hos samarbeidspartnere og lignende. Nedenfor finner du informasjon om rutiner for behandling av personopplysninger i sameiet, herunder hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor sameiet gjør dette og de registrertes rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene i sameiet er Lørenhagen Eierseksjonssameie ved den til enhver tid sittende styreleder. Organisasjonsnummer 998 900 751

Postadresse: Lørenveien 41 – 53, 0585 Oslo

Epost: lorenhagenstyret@vikenfiber.no

1.       Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Personopplysninger om seksjonseierne: Opplysningene som behandles er navn, adresse, epost, telefonnummer, personopplysninger som eventuelt kommer frem av den enkelte henvendelse.

Behandlingen skjer både fordi den er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse (eierseksjonsloven), samt for å ivareta sameiets interesse av forsvarlig drift av sameiet. Eksempler på formål kan være avholdelse av årsmøte, fakturering av felleskostnader og oppfølgning av mislighold. Sammenholdt med arten personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke overstiger denne berettigede interessen.

Personopplysninger om leiere/andre brukere av boligen: Opplysningen som behandles er navn, adresse, epostadresse, telefonnummer og personopplysninger som eventuelt fremkommer av den enkelte henvendelse.

Behandlingen er nødvendig både for å oppfylle en rettslig forpliktelse (eierseksjonsloven samt ivareta sameiets interesse av forsvarlig drift av sameiet. Sammenholdt med arten personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke overstiger denne berettigede interessen.

Personopplysninger om ansatte hos samarbeidspartnere: Opplysninger som behandles er navn, epostadresse og evt. annen kontaktinformasjon.

Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Behandlingen er nødvendig for drift av sameiet. Sammenholdt med arten personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke overstiger denne berettigede interessen.

Personopplysninger knyttet til epostkommunikasjon med andre: Navn, epostadresse, samt eventuelle personopplysninger som fremgår av eposten. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Behandlingen er nødvendig i forbindelse med den daglige driften av sameiet. Sammenholdt med arten personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke overstiger denne interessen.

Sameiets nettside:  http://www.lorenhagen.info

Sameiet bruker ikke cookies.

2.       Utlevering av personopplysninger til andre

Sameiet gir ikke personopplysningene videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Sameiet bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på sameiets vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 1: Sebra Forvaltning AS, Gladengveien 1, 0661 Oslo

 2: styret.com, storgata 32, 0184 Oslo

3.       Lagringstid

Sameiet lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

I henhold til eierseksjonsloven skal det føres årsmøteprotokoll og protokoll over styresaker. Personopplysninger som fremkommer her slettes ikke.

3.       Tilgang og sikring av opplysningene

Sameiet skal sørge for forsvarlig oppbevaring av personopplysninger slik at ikke uvedkommende har tilgang til dem. Pc, mobiltelefon og andre plattformer hvor det lagers informasjon har passordbeskyttet tilgang.

 

4.       Rettigheter for de registrerte

Personene sameiet har registrert opplysninger om kan i utgangspunktet ha rett til å kreve innsyn, retting og sletting av opplysningene, men det kan være unntak for dette. Mer informasjon om rettigheter finnes på www.datatilsynet.no.